Visuotinis susirinkimas

Visuotinis susirinkimas – Draugijos narių susirinkimas, kuris yra aukščiausiasis Draugijos valdymo organas. Visuotiniame susirinkime balso teisę turi visi Draugijos nariai.

Visuotinis susirinkimas gali:

 • keisti ir tvirtinti Draugijos įstatus ir buveinę;
 • rinkti Draugijos valdybą, Draugijos pirmininką, Draugijos mokslinį vadovą;
 • steigti Filialus ir tvirtinti Filialų mokslinius vadovus;
 • rinkti Revizijos komisiją;
 • tvirtinti Draugijos Garbės narius;
 • nustatyti stojamojo Draugijos nario mokesčio dydį ir metinio Draugijos nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
 • tvirtinti Draugijos metinę finansinę, veiklos ataskaitas ir ateinančių metų veiklos planą;
 • priimti sprendimus strateginiais Draugijos veiklos klausimais;
 • nustatyti turto naudojimo tvarką;
 • priimti sprendimus dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos;
 • spręsti kitus klausimus.