Revizijos komisija

Revizijos komisija – Draugijos struktūrinis vienetas, kuris nėra Draugijos valdymo organas. Revizijos komisiją vienerių metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Revizijos komisiją sudaro penki Draugijos nariai, kurie iš savo tarpo paprasta balsų dauguma išsirenka pirmininką.

Šiuo metu revizijos komisiją sudaro:

  1. Eglė Bertašiūtė;
  2. Matas Gusarovas;
  3. Guoda Juškevičiūtė;
  4. Mantas Jokšas;
  5. Arnas Karužas (pirmininkas) – arnas.karuzas@gmail.com.

Revizijos komisija atlieka šias funkcijas:

  • vertina bendrą Draugijos veiklą, Draugijos valdybos veiklos efektyvumą, nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl Draugijos veiklos tobulinimo;
  • tikrina Draugijos finansinę ir ūkinę veiklą, jos teisėtumą. Tikrinimo metu Revizijos komisija turi teisę naudotis visais Draugijos finansinės buhalterinės veiklos dokumentais bei gauti atitinkamą informaciją ir paaiškinimus iš Draugijos valdybos;
  • nagrinėja Draugijos narių etikos klausimus, svarsto ir teikia išvadas dėl Draugijos narių elgesio, sprendžia tarp Draugijos narių iškilusius ginčus, nagrinėja kitus su Draugijos bei Draugijos narių etika susijusius klausimus;
  • teikia išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas Visuotiniam susirinkimui ir Draugijos valdybai.