Draugijos pirmininkas

Draugijos pirmininkas – vienasmenis Draugijos valdymo organas, kuris yra ir Draugijos valdybos pirmininkas. Draugijos pirmininkas renkamas Visuotinio susirinkimo metu. Draugijos pirmininko kandidatūrą iš Draugijos narių siūlo Draugijos valdyba. Draugijos pirmininko kadencija – vieneri metai, kadencijų skaičius neribojamas.

Draugijos pirmininkas atlieka šias funkcijas:

  • atstovauja Draugiją sprendžiant klausimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir už jos ribų, prieš tai suderinęs su Draugijos valdyba ir Draugijos moksliniu vadovu;
  • organizuoja Draugijos valdybos darbą ir šaukia Draugijos valdybos posėdžius;
  • pasirašo Draugijos dokumentus, sudaro sutartis, atidaro ir uždaro atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas banko įstaigose;
  • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
  • įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
  • tvirtina Draugijos narių sąrašą;
  • atsako už Draugijos finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos bei kitų dokumentų ar informacijos tinkamą saugojimą;
  • atsako už Draugijos metinės veiklos ataskaitos sudarymą.

2016-2017 m.m. Draugijos pirmininku yra išrinktas Elvinas Monstavičius.