Apie SMD

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugija (SMD) – tai organizacija, vienijanti per 1000 LSMU studentų ir jaunųjų mokslininkų, atliekančių mokslinius tyrimus, siekiančių žinių ir atradimų medicinos srityje. Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizacija gyvuoja 68 metus. SMD įsteigimo data laikoma 1947 m. lapkričio 26 diena, kai Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime buvo vienbalsiai priimtas pasiūlymas oficialiai įsteigti studentų mokslinę draugiją. Tapti SMD nariu, daryti mokslinius darbus, lankytis būrelių susirinkimuose ir universiteto visuomenei organizuojamuose seminaruose gali visi universiteto studentai. Šiuo metu SMD veikia 49 skirtingi biomedicinos mokslų krypties būreliai, nariai skaito pranešimus įvairiomis temomis, pristatinėja nuveiktus darbus, klauso dėstytojų skaitomų pranešimų. Daugelis garsių gydytojų, dabartinių dėstytojų, būdami studentais, dalyvaudavo kasmetinėse, gilias tradicijas turinčiose konferencijose, kurių metu pristatydavo savo mokslinius darbus, varžėsi dėl prizinių vietų, bendravo bei keitėsi idėjomis. Taip sulaukę 68-erių metų, tik dar smarkiau užsikrėtėme mokslo ir žinių troškimo virusu, be kurio savęs atpažinti jau negalėtume. Norime būti tie, kurių klauso ir girdi, tie, į kuriuos žiūri ir mato. Norintiems pradėti savo mokslinius tyrimus, gali padėti SMD valdyba. SMD būstinė yra LSMU Centrinių rūmų (A. Mickevičiaus g. 9) naujame pastate. Žemiau matote, kaip funkcionuoja Studentų mokslinė draugija: LSMU SMD

Draugijos pirmininkas

Draugijos pirmininkas – vienasmenis Draugijos valdymo organas, kuris yra ir Draugijos valdybos pirmininkas. Draugijos pirmininkas renkamas Visuotinio susirinkimo metu. Draugijos pirmininko kandidatūrą iš Draugijos narių siūlo Draugijos valdyba. Draugijos pirmininko kadencija – vieneri metai, kadencijų skaičius neribojamas. Draugijos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
 • atstovauja Draugiją sprendžiant klausimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir už jos ribų, prieš tai suderinęs su Draugijos valdyba ir Draugijos moksliniu vadovu;
 • organizuoja Draugijos valdybos darbą ir šaukia Draugijos valdybos posėdžius;
 • pasirašo Draugijos dokumentus, sudaro sutartis, atidaro ir uždaro atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas banko įstaigose;
 • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 • įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
 • tvirtina Draugijos narių sąrašą;
 • atsako už Draugijos finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos bei kitų dokumentų ar informacijos tinkamą saugojimą;
 • atsako už Draugijos metinės veiklos ataskaitos sudarymą.
2016-2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. Draugijos pirmininku yra išrinktas Elvinas Monstavičius.
Draugijos valdyba – kolegialus Draugijos valdymo organas, kurį sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 30 Draugijos narių. Draugijos valdybą, kadenciją baigiančios Draugijos valdybos teikimu, vienerių metų kadencijai paprasta balsų dauguma renka Visuotinis susirinkimas. Draugijos valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Draugijos valdyba atlieka šias funkcijas:
 • šaukia Visuotinį susirinkimą;
 • organizuoja Draugijos veiklą tarp Visuotinių susirinkimų;
 • Visuotiniam susirinkimui teikia Draugijos pirmininko kandidatūrą;
 • kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos rengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui savo veiklos ir praėjusių metų finansinę ataskaitą;
 • rengia ir teikia svarstyti Draugijos veiklos planą Visuotiniam susirinkimui;
 • organizuoja Visuotinio susirinkimo nutarimų vykdymą;
 • išduoda dokumentus Draugijos valdybos nustatyta tvarka;
 • tvarko Draugijos narių sąrašus;
 • tvarko ir administruoja Draugijos turtą;
 • vykdo Draugijos organizacinę ir finansinę veiklą;
 • steigia įmones, registruojamas ir veikiančias įstatymų nustatyta tvarka;
 • teikia Visuotiniam susirinkimui siūlymą dėl Filialų steigimo ir Filialo mokslinio vadovo skyrimo;
 • sprendžia kitus klausimus.
2017-2018 m.m. Draugijos valdyba:
 1. Justinas Balčiūnas, MF IV k.
 2. Agnė Bubilaitė, MF V k.
 3. Mindaugas Butkus, MF II k.
 4. Gabrielius Dailidė, MF II k.
 5. Simona Dedurkevičiūtė, VF III k.
 6. Artūras Jacinavičius, MF VI k.
 7. Urtė Jucevičiūtė, MF III k.
 8. Laura Kapitanovaitė, MF IV k.
 9. Kamilė Krauledaitė, MF III k.
 10. Viktorija Mejerytė, MF IV k.
 11. Elvinas Monstavičius, MF V k.
 12. Augustina Petrulytė, MF V k.
 13. Austėja Rimkutė, MF II k.
 14. Laura Sakalauskaitė, MF III k.
 15. Gerardas Sokolovas, MF IV k.
 16. Mindaugas Stonis, MF IV k.
 17. Eligija Teleišytė, MF II k.
 18. Dovydas Verikas, MF IV k.
 19. Austėja Emilija Žiūraitė, MF IV k.
 
Draugijos mokslinis vadovas – vienasmenis Draugijos struktūrinis vienetas, turintis mokslinį daktaro laipsnį. Draugijos mokslinis vadovas renkamas Visuotiniame susirinkime paprasta balsų dauguma. Draugijos mokslinio vadovo kadencija – treji metai, kadencijų skaičius neribojamas.   Draugijos mokslinis vadovas atlieka šias funkcijas:
 • koordinuoja Draugijos mokslinę veiklą ir teikia siūlymus Draugijos valdybai dėl mokslinės veiklos gerinimo;
 • dalyvauja Visuotiniame susirinkime ir ne mažiau nei kartą per metus dalyvauja Draugijos valdybos posėdyje.
Šiuo metu Draugijos mokslinis vadovas yra prof. dr. Andrius Macas.
Draugijos Garbės nariai  – tai nusipelnę už ilgalaikę veiklą Draugijoje ir nuopelnus jai buvę Draugijos nariai. Draugijos Garbės nario vardas suteikiamas Draugijos valdybos teikimu Visuotinio susirinkimo sprendimu už ypatingus nuopelnus ir ilgalaikę veiklą Draugijoje. Draugijos Garbės nariai gali būti kviečiami į Draugijos susirinkimus bei renginius. Tai asmenys, kurie savo veikla ir praktine patirtimi remia ir skatina Draugijos veiklą. Draugijos Garbės nariai:
 1. Vaidas Vysockas;
 2. Kęstutis Jacikevičius;
 3. Andrius Macas;
 4. Linas Pauliukėnas;
 5. Linas Leonas;
 6. Andrius Pranskūnas;
 7. Martynas Špečkauskas;
 8. Audronė Dedynaitė;
 9. Giedrė Savickaitė;
 10. Mindaugas Račkauskas;
 11. Rita Boreišaitė;
 12. Arūnas Pangonis;
 13. Gediminas Račkauskas;
 14. Ernest Zacharevskij;
 15. Liudas Erencas;
 16. Justina Kačerauskienė;
 17. Donatas Danys;
 18. Eglė Beliavičiūtė;
 19. Lina Šiaudvytytė;
 20. Karolis Bumblauskas;
 21. Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė;
 22. Edgaras Diržius;
 23. Simona Stankevičiūtė;
 24. Mindaugas Vieželis;
 25. Gabrielė Mačionytė;
 26. Birutė Vaidelytė;
 27. Mantas Jokubauskas.
„Studentų mokslinė draugija – tai galimybė išreikšti save, išmokti kalbėti prieš auditoriją, diskutuoti, įgyti kuo daugiau trokštamų žinių, savarankiškai atrasti jau žinomas tiesas. Aš be viso to atradau ir artimų bičiulių, mus suartino bendras tikslas.“ – prof. E. Stalioraitytė
1945—aisias, vadovaujant tuomet dar docentui, vėliau akademikui, profesoriui, Kauno medicinos instituto rektoriui Zigmui Januškevičiui, aštuoni Kauno universiteto Medicinos fakulteto jaunieji mokslininkai susibūrė į mokslinį Terapijos būrelį. 1947-ųjų lapkričio 26-ąją dieną oficialiai buvo įsteigta Studentų mokslinė draugija – steigimo pasiūlymas vienbalsiai priimtas Kauno universiteto pradedančiųjų mokslininkų susirinkime. Bėgant metams prie SMD veiklos prisidėjo vis daugiau studentų ir buvo skaitoma vis daugiau pranešimų. 1954 m. Studentų mokslinę draugiją sudarė 408 nariai, o konferencijoje buvo perskaityti net 65 pranešimai. 1957 m. SMD jau veikė daugiau kaip 10 metų, o Draugiją sudarė net 468 nariai. Surengta VIII-oji studentų mokslinė konferencija, kurioje darbas vyko penkiose sekcijose – Bendrosios medicinos, Terapijos, Chirurgijos – akušerijos , Farmacijos ir Stomatologijos. Tuometinėje SMD veikloje dalyvavo studentai ne tik iš Kauno, bet ir Vilniaus, Rygos, Tartu, Minsko, Vitebsko, Voronežo, Kijevo, Odesos, Krymo, Leningrado , Maskvos, Tbilisio, Jerevano ir kitų universitetų. 1958 m. buvo išleistas pirmasis studentų mokslinių darbų rinkinys. Leidinys apėmė 1951 – 1956 m.m. SMD narių pristatytų mokslinių darbų tezes. Nuo tada po kiekvienos SMD organizuojamos konferencijos yra leidžiamos mokslinių darbų tezių knygos, kuriose aprašomi tais metais pristatyti moksliniai darbai. 1961 m. SMD sudarė jau 33 būreliai, o narių buvo daugiau nei 500. Tais metais daugelis mums dabar žinomų ir gerbiamų dėstytojų, praėjusių SMD „mokyklą“, turėjo mokslinius laipsnius: E. Stalioraitytė, A. Stukonis – medicinos mokslų kandidato, A. Baubinienė, J. Brėdikis, J. Danys – medicinos mokslų daktaro, profesoriaus. Kandidatines disertacijas, kurių dauguma buvo studentiškų mokslinių darbų tąsa, buvo apgynę B. Padegimas, J. Rauba, J. Blužas, A. Vitkus , A. Svygrys, V. Vaičiuvėnas, R. Stropus, A. Praškevičius, E. Tarasevičius ir kiti. Tai vieni aktyviausi tuometinės SMD nariai. 1971 m. buvo paminėtas 25-asis SMD jubiliejus. Draugijai priklausė daugiau nei 800 SMD narių, kurie dalyvavo 36–ių mokslinių būrelių veikloje. 1989 m. SMD pirmininkas K. Balanaška, būrelių pirmininkai ir moksliniai vadovai susirinko į susitikimą – diskusiją „SMD dabartis ir perspektyvos“, kur buvo nuspręsta sukurti Studentų mokslinės draugijos nuostatus, įteisinančius SMD kaip pilnateisę ir savarankišką organizaciją, ginančią ne tik SMD narių pareigas, bet ir teises. 1994 m. SMD veikla merdėjo, įstatai vis dar nebuvo sukurti. Tais metais SMD ėmėsi pirmininkauti antrakursis M. Jagminas. Iškilus grėsmei panaikinti SMD, mokslinis vadovas, pirmininkas, SMD nariai ir studentai nusprendė to neleisti. Įvyko atkuriamasis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta SMD valdyba ir mokslinis vadovas prof. R. J. Kalesinskas. Buvo sukurtas SMD įstatų projektas. Draugijai suteiktos patalpos. Taip 1995–aisiais SMD galutinai prisikėlė iš sunkaus letargo miego. SMD tapo demokratine organizacija. Tuomet ir įvyko pirmoji šios naujai atgimusios organizacijos mokslinė konferencija. Pranešimus joje skaitė KMA studentai, jaunieji mokslininkai iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, svečiai iš užsienio.