Draugijos valdyba – kolegialus Draugijos valdymo organas, kurį sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 30 Draugijos narių. Draugijos valdybą, kadenciją baigiančios Draugijos valdybos teikimu, vienerių metų kadencijai paprasta balsų dauguma renka Visuotinis susirinkimas. Draugijos valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

Draugijos valdyba atlieka šias funkcijas:

 • šaukia Visuotinį susirinkimą;
 • organizuoja Draugijos veiklą tarp Visuotinių susirinkimų;
 • Visuotiniam susirinkimui teikia Draugijos pirmininko kandidatūrą;
 • kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos rengia ir pateikia Visuotiniam susirinkimui savo veiklos ir praėjusių metų finansinę ataskaitą;
 • rengia ir teikia svarstyti Draugijos veiklos planą Visuotiniam susirinkimui;
 • organizuoja Visuotinio susirinkimo nutarimų vykdymą;
 • išduoda dokumentus Draugijos valdybos nustatyta tvarka;
 • tvarko Draugijos narių sąrašus;
 • tvarko ir administruoja Draugijos turtą;
 • vykdo Draugijos organizacinę ir finansinę veiklą;
 • steigia įmones, registruojamas ir veikiančias įstatymų nustatyta tvarka;
 • teikia Visuotiniam susirinkimui siūlymą dėl Filialų steigimo ir Filialo mokslinio vadovo skyrimo;
 • sprendžia kitus klausimus.

2016-2017 m.m. Draugijos valdyba:

 1. Denas Andrijauskis, MF IV k.;
 2. Agnė Andriuškevičiūtė, MF V k.;
 3. Justinas Balčiūnas, MF III k.;
 4. Tautvydas Baranauskas, MF IV k.;
 5. Agnė Bubilaitė, MF IV k.;
 6. Lukas Galkus, MF V k.;
 7. Akvilė Gaupšaitė, MF III k.;
 8. Artūras Jacinavičius, MF V k.;
 9. Urtė Jucevičiūtė, MF II k.;
 10. Laura Kapitanovaitė, MF III k.;
 11. Eglė Kavaliūnaitė, MF IV k.;
 12. Ieva Keturkaitė, MF II k.;
 13. Mantė Kireilytė, OF V k.;
 14. Elvinas Monstavičius, MF IV k.;
 15. Augustina Petrulytė, MF IV k.;
 16. Gerardas Sokolovas, MF III k.;
 17. Lukas Šemeklis, MF VI k.;
 18. Tadas Vanagas, MF II k.;
 19. Karolis Varkalys, MF V k.;
 20. Dovydas Verikas, MF III k.;
 21. Eglė Zelenkaitė, MF V k.;
 22. Austėja Emilija Žiūraitė, MF III k.;